Förbigångsspår Falköping

Kapacitetsökning för järnvägen

Utmaningen

Trafikverket har identifierat att sträckan mellan Göteborg och Skövde, en del av Västra Stambanan, har ett framtida behov för ökad trafik. En av åtgärderna för att möta detta behov var att på den befintliga dubbelspårssträckan komplettera med ett förbigångsspår i vardera riktningen strax nordost om Falköping. Projektet utfördes som en totalentreprenad där Omexom ansvarade för EST-projektering samt utförande.

Projektet påbörjades 2019 och anläggningen färdigställdes hösten 2020.

Lösningen

I ett nära samarbete med Skanska och deras projektörer togs en teknisk lösning fram för förbigångsspåren, baserat på Trafikverket, Skanska och Omexoms kravställningar avseende bl.a. säkerhet, trafik, arbetsmiljö och miljö. När flera av arbetena krävde insatser under begränsade tågfria tider krävdes det att projekteringen även omfattade detaljerade etapplösningar för att säkerställa att planerad tågtrafik kunde passera Falköping utan störningar.

Omfattningen för Omexoms ansvar i projektet var all el exklusive högspänning, fjärrstyrning, signalanläggning och teleanläggning. Det mesta av projekteringen utfördes med våra egna projektörer. Samtliga teknikhus, kiosker och skåp byggdes på Omexoms verkstad i Arboga.

Noterbart är att projektering, planering och utförande genomfördes så bra att Omexoms slutbesiktning var utan anmärkningar.

Effekt

Tågtrafiken på Västra Stambanan mellan Göteborg och Skövde är nu effektivare. Detta genom att långsammare tåg kan gå åt sidan på förbigångsspår, utanför Falköping, för att släppa fram snabbare tåg. Förbigångsspåren kommer även kunna användas för uppställning av havererade tåg samt användas för möten under de perioder som enkelspårsdrift krävs för t.ex. underhållsåtgärder.

Detta tillsammans med övriga åtgärder som Trafikverket genomför på Västra Stambanan ger i förlängningen en större möjlighet för återhämtning vid förseningar och en högre robusthet i järnvägsnätet.

Vi har under hela projektet haft en god samverkan och öppen dialog med Skanska och Trafikverket, vilket har lett till att projektering, installation och ibruktagning av anläggningen har fungerat väldigt smidigt och bra. Vi är extra stolta över att vår slutbesiktning genomfördes utan anmärkning.

Walldén Markus

Projektledare Omexom