Omexoms medarbetare i Sverige förbinder sig till VINCI-koncernens gemensamma uppförandekod och regler avseende etik.

De yrkesetiska principer som ligger till grund för vårt agerande, är bland andra: 

  • Vi följer lagar och regler
  • Vi respekterar alla människor och mänskliga rättigheter
  • Vi står för sund konkurrens
  • Vi motverkar korruption

Våra verksamheter ansvarar själva för att efterleva gällande grundläggande etiska regler. Som stöd för efterlevnaden  finns fastställda och styrande policys för bland annat arbetsmiljö, kvalitet, miljö, trafiksäkerhet liksom regler för agerande  avseende jämställdhet, alkohol och droger.

Utöver FN:s Global Compact följs följande internationella standarder:

  • Den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter
  • FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter
  • ILO-konventionen – den internationella arbetsorganisationens konvention
  • OECD:s riktlinjer för multinationella företag
  • Den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheten
  • Den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter

Våra principer

Ta del av våra etiska principer som en del av VINCI Energies.