Under 2020 antogs inom VINCI koncernen en ny färdplan inom miljöområdet.

 

 

En färdplan som Omexoms svenska verksamhet följer och antar egna strategier utifrån:

 • Minska utsläpp av CO2 med 40 % till 2030
 • Arbeta i linje med Frankrikes åtagande att nå koldioxidneutralitet till 2050 i enlighet med Parisavtalet
 • Arbeta med cirkulär ekonomi och bevara naturliga miljöer.
 • Utveckla ledarskapet inom miljö

Läs mer

Inom koncernen finns en uttalad ambition att dela och dra nytta av alla verksamheters innovativa tekniska lösningar för att minska miljöbelastning enskilt, men framförallt tillsammans och i samarbetet med våra kunder och slutanvändare. Ett viktigt inspel i det arbete är införandet av en årligt återkommande grön dag – Environment Day, med fokus på att motverka klimatförändringarna och ett miljöpris – Environment Award, för att belysa innovationer med fokus på miljöförbättringar.

För att följa upp och mäta den lokala verksamhetens påverkan och förbättringar rapporterar alla enheter resultatet av flertalet parametrar inom hållbarhetsområdet. Något som sker kvartalsvis och som sedan sammantaget blir grunden i VINCI-koncernens Sustainability Report. Läs mer

 

“Vi på Omexom jobbar med hållbarhet på lite olika sätt, bland annat genom elnätet med att ansluta sol- och vindkraft. Vi jobbar också med att förbättra och förstärka elnätet i Sverige för att säkra det för framtiden.”

Verksamhetsledningssystem

I Omexoms verksamhetsledningssystem finns styrande och stödjande dokument för verksamheten samt våra arbetsprocesser. Vårt ledningssystem ger verksamheten möjlighet att utföra arbetet i enlighet med lagar och myndighetskrav.

Vi arbetar för en kontinuerlig förbättringsprocess som främjar hälsa och säkerhet för alla anställda, skapar en säker, god och stimulerande arbetsmiljö, samt skyddar miljö och egendom.

Våra miljöambitioner

Vi utvecklar smarta gröna lösningar som bidrar till att förbättra livsmiljön och samtidigt hanterar och minskar effekterna av dess aktiviteter inom tre viktiga områden:

 • Motverka klimatförändringarna
  Minska koldioxidutsläppen (CO2), bidra till energieffektivitet, hållbar produktion, etc.
 • Optimera resurserna för att främja en cirkulär ekonomi
  Sortering av avfall, materialåtervinning, etc.
 • Bevara naturen
  Biologisk mångfald, vatten, luft, mark, etc