Midskogs stamnätsstation

Ny infrastruktur för strategiskt viktig knutpunkt i närheten av Östersund

Jag vill rikta ett stort tack till alla i projektet – kund, leverantörer och våra medarbetare som bidragit med kraft samt spridit ljus och värme genom sitt engagerade sätt att arbeta.

Engström Jan

Gruppchef Omexom Sundsvall

UTMANINGEN

Svenska kraftnät beslutade om en ombyggnation av Midskogs stamnätsstation, detta när:
• Midskog är en strategiskt viktig knutpunkt med flera snittledningar anslutna
• Det finns ett utökat uttagsabonnemang, ex anslutning av vindkraft i området
• Primärapparater och kontrollanläggning har uppnått sin tekniska livslängd
• Anläggningen inte uppfyller dagens funktionskrav inom driftsäkerhet

Det resulterade i att Jämtkraft moderniserade regionnätsanläggningen och att Svenska kraftnät i sin tur byggde en ny 220kV-station för att ansluta produktionen till stamnätet på 220kV ställverket och samtidigt en 400 kV station med en gemensam kontrollanläggning.

LÖSNINGEN

I april 2017 vann Omexom förtroendet av Svenska Kraftnät att uppföra 220/400kV transformatorstationen. Ett förberedande arbete med projektering inleddes, och redan under sommaren 2017 togs det första spadtaget för byggnationen av den nya stationen CT11 Midskog.

Omexoms uppdrag omfattade bland annat:
• Design, konstruktion och beräkningar
• Mark-, väg- och byggarbeten
• Leverans av 220 kV och 400kV ställverk, kontroll- och teleutrustning samt fysiskt skydd och hjälpkraft
• Uppförande förband mellan 220 kV och 400 kV ställverk
• Montage- och installationsarbete
• Provning, driftsättning, utbildning och dokumentation
• Rivning av det gamla 400kV ställverket och delar av 220 kV ställverket

Stationen har driftsatts etappvis med start under sommaren 2020, och nu under hösten 2021 överlämnade Omexom en demonterad samt en slutbesiktad ny anläggning.

EFFEKT

Ett helt nytt stationsområde cirka 1 km söder om det befintliga stationsområdet och på en yta motsvarande 10 fotbollsplaner är färdigställt. Där 220/400kV transformatorstationen signerat Omexom är hjärtat på området, och har en betydande effekt för att säkerställa flexibilitet, driftsäkerhet och minimera risken för störningar i elförsörjningen.

Omexom har med sin expertis bidragit till att öka driftsäkerheten, minska risken för störningar i elförsörjningen och ansluta ny vindkraft i området.

Kristiansson Magnus

Teknikchef Omexom