Olyckor och andra oönskade händelser avseende arbetsmiljö- och miljö registreras i Incidentrapporteringssystem. Där samtliga medarbetare har möjlighet att enkelt registrera olyckor, tillbud och riskobservationer. Närmaste chef/projektledare ansvarar för att felavhjälpande åtgärder vidtas omgående samt att orsak och verkan följs upp.

Olyckor, allvarliga incidenter och tillbud utreds och resulterar i lärdomar, en välfungerande erfarenhetsåterföring som kommuniceras över hela organisationen, både lokalt och globalt.

Interna enhets- och projektrevisioner genomförs kontinuerligt för att säkerställa att verksamhetsledningssystemet tillämpas, fungerar ändamålsenligt, att vi följer tillämpliga lagar och förordningar, kundkrav samt att uppställda mål uppnås.